Integritetspolicy

Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy beskriver vår behandling av dina uppgifter och gäller för Advokatbyrån Urgells anställda och konsulter, på alla marknader och vid var tid.

Advokatbyrån Urgell är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Advokatbyrån Urgell behandlar främst personuppgifter som du medvetet lämnar till oss vid kommunikation via e-post eller andra kanaler, i samband med utförandet av vårt uppdrag eller anmäler dig till något av våra föreläsningar eller utbildningar. Personuppgifter som vi behandlar är framför allt ditt namn, kontaktuppgifter, arbetsgivare och annan affärsrelaterad information. I vissa fall kan vi inom ramen för vårt uppdrag komma att inhämta uppgifter från andra källor såsom publika hemsidor, databaser och myndigheter.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och, i förekommande fall, penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppdragsavtal och för fullgörandet av våra rättsliga förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras till annan advokatbyrån i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Advokatbyrån Urgell och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån Urgell enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån Urgell om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@urgell.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrån Urgell AB
Org.nr: 556926-7569
Adress: Järntorgsgatan 12-14, 413 01 GÖTEBORG
Tel.nr: 031-17 88 80
Webbadress: urgell.se
E-postadress: info@urgell.se

Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister med anledning av tjänster som en advokat tillhandahållit en konsument. Om du är missnöjd med den tjänst som utförts och inte lyckats få någon överenskommelse med din advokat, kan du kontakta Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Övriga villkor och vidare information kan du hitta på Konsumenttvistnämndens hemsida nedan.

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd
Box 27321
102 54 Stockholm
advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden